Подготвителна група

Подготвителна група

Подготвителна група

Детенце хубаво,
пиленце любаво,
къде под мишница
с таз малка книжчица?

Не питай бабичко,
макар и слабичко,
книга да се уча,
добро да сполуча.

 

Иван Вазов

 

Предучилищната възраст е важен и специфичен момент в живота на всеки. В детската градина детето усвоява умения и навици, необходими му за цял живот. Там то се мотивира и подготвя за училище, учи се как да общува с връстници и възрастни, как да работи в екип.

Предучилищното образование осигурява възпитание и социализиране, обучение и отглеждане на децата до встъпването им в първи клас.
Упражненията са насочени към развиване на фината моторика и овладяване на правилното изписване на буквите чрез: писане на елементи по образец, следване посоката на стрелките, изписване по контур, свързване на букви в думи, определяне на звукови и сричкови модели.
В учебната ситуация играта е неотлъчна част от програмата. Уроците се обогатяват с познавателни игри. Децата влизат в ролеви игри.
Ако родителите желаят и по преценка на учителя, детето може да повтори заниманията в подготвителната група, докато навърши 7 г.

За да бъде предучилищното образование еднакво за всички се определят държавни образователни изисквания. Педагозите трябва се ръководят от тях, за да постигат целите в различните направления постепенно, в зависимост от възможностите на децата.

Държавните образователни изисквания се разпределят в девет направления Български език и литература, Математика, Социален свят, Природен свят, Изобразително изкуство, Физическа култура, Музика, Конструктивно-технически и битови дейности, Игрова култура. Всяко образователно направление се състои от образователни ядра със съответни цели, които се поставят и постигат на различен етап от обучението и възпитанието на децата. Обучението във всяко едно от образователните направления има своето значение за развитието и изграждането на детската личност във всички сфери от живота.