Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

    За учебната 2021-2022 година, училището работи по Проект  BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. „Подкрепа за успех“.

Учениците са включени в 4 групи – за работа с ученици с обучителни затруднения .

Групите са:

1.        БЕЛ  1 клас – обучителни затруднения – 5 ученика. Повишаване нивото на знания по БЕЛ в първи клас. Усвояване на техниката на четене и писане. Подобряване на четивната техника и правописа. Четене с разбиране.

2.    Математика  2 клас - обучителни затруднения – 5 ученика. Усъвършенстване на събиране, изваждане, умножение и деление. Учениците умеят да решават текстови задачи. Познават и работят с геометричните фигури.

3.    Математика  3 клас - обучителни затруднения – 5 ученика. Усъвършенстване на събиране, изваждане, умножение и деление. Учениците умеят да решават текстови задачи. Познават и работят с геометричните фигури.

4.     Математика  4 клас - обучителни затруднения – 5 ученика. Усъвършенстване на събиране, изваждане, умножение и деление. Учениците умеят да решават текстови задачи. Познават и работят с геометричните фигури.

 

https://podkrepazauspeh.mon.bg/ – сайт на проекта