Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

    За учебната 2020-2021 година, училището работи по Проект  BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. „Подкрепа за успех“.

Учениците са включени в 4 групи – за работа с ученици с обучителни затруднения .

Групите са:

1.    БЕЛ  1 клас – обучителни затруднения – 5 ученика. Повишаване нивото на знания по БЕЛ в първи клас. Усвояване на техниката на четене и писане. Подобряване на четивната техника и правописа. Четене с разбиране.

2.    БЕЛ  2 клас - обучителни затруднения – 5 ученика. Усъвършенстване на четивната техника и предаване на съдържанието на приказките. Учениците умеят да четат и преразказват. Познават творчеството на български и чужди писатели.

3.    БЕЛ  3 клас - обучителни затруднения – 5 ученика. Усъвършенстване на четивната техника и попълване на пропуските в учебния материал. Учениците умеят да четат и преразказват. Познават творчеството на български и чужди писатели.

4.  БЕЛ  4 клас - обучителни затруднения – 5 ученика. Повишаване интереса на учениците към Българския език. Подобряване усвояемостта на учебния материал и попълване на пропуските в знанията. По- високи резултати по учебния предмет, по- добра концентрация в часовете и повишаване на желанието им за активно участие.

 

https://podkrepazauspeh.mon.bg/ – сайт на проекта

 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

 

1.      Компютърни игри – занимания по интереси – 13 ученика от 2 клас. Развитие на уменията за работа с компютър. Обогатяване на знанията. Учениците могат да работят с компютър, да конструират и създават свои проекти. Забавляват се и се мотивират редовно да посещават училище.

 

2.      Фолклор на етносите – занимания по интереси – 13 ученика от 2, 3 и 4 клас. Усъвършенстване уменията на         учениците да слушат музика и основни движения за танцуване – фолклорни хора, характерни танци. Работа според техните интереси и забавление.